Własność intelektualna
Własność intelektualna to przejaw twórczego działania, kreatywności i inwencji. Odnosi się do takich wytworów ludzkiego umysłu jak: wynalazki, znaki towarowe, czy utwory literackie i artystyczne. Prawa własności intelektualnej są ukoronowaniem wysiłku włożonego w działalność twórczą.

Znaki towarowe
Znak towarowy to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów (usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (usług) innego przedsiębiorstwa.

Znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Prawo ochronne na znak towarowy może trwać w nieskończoność i udzielane jest na 10-letnie okresy ochronne.

Znaki towarowe odgrywają niebagatelną rolę w budowaniu wizerunku i renomy towarów przedsiębiorstwa. Mogą być źródłem dodatkowych dochodów poprzez udzielenie licencji na ich używanie. Ponadto mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, darowizny, zastawu oraz mogą być wnoszone jako aport do spółki prawa handlowego.

Świadczymy szereg usług w zakresie ochrony znaków towarowych:
  • badanie zdolności rejestracyjnej/ochronnej w bazach krajowych i zagranicznych oraz sporządzanie opinii z badań
  • dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP, znaków wspólnotowych w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), znaków towarowych w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności intelektualnej (WIPO) oraz w innych krajach
  • nadzorowanie i wnoszenie opłat urzędowych
  • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP i OHIM
  • dokonywanie zmian w rejestrach znaków towarowych
  • dochodzenie praw ze znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń odróżniających
  • przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz
  • opracowywanie umów licencyjnych, przenoszących prawa i innych
  • prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe
STRONA GŁÓWNA USŁUGI ZESPÓŁ KONTAKT
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Klar Mirosław
Realizacja: yStudio